In het kader van crisismanagement en de voorbereiding daarop, ondersteunt MPMS organisaties en bedrijven vanuit de overtuiging dat adequate voorbereiding, leren en verbeteren en duurzaam borgen het meest effectief, efficiënt en veiligste is. Daarnaast biedt MPMS interim management aan op diverse niveaus.

  • Organisatie, beleid, planvorming en procedures: MPMS ondersteunt bestuur, directie en management in het opzetten en onderhouden van hun crisis- of calamiteitenorganisatie.
  • Risico management en Veiligheidsladder: Het identificeren en analyseren van risico’s en het nemen van adequate maatregelen vormen de basis van het beheersen risico’s. MPMS helpt bedrijven in het opzetten van risico management en het werken langs de veiligheidsladder waardoor het veiligheidsniveau toeneemt en de kans op ongevallen afneemt.
  • Error- en kwaliteitsmanagement: Iedereen maakt fouten dit is onvermijdelijk en onafwendbaar. Error management richt zich op de vraag: hoe men rechtvaardig met fouten kan omgaan. De nadruk ligt hierbij op verantwoording en leren en verbeteren. Leren en verbeteren is alleen effectief als dit duurzaam wordt geborgd op strategisch, tactisch en uitvoerend niveau. MPMS ondersteunt directie en management met het ontwikkelen en implementeren van effectief Error- en kwaliteitsmanagement.
  • Interim management: MPMS verzorgt interim management bij tijdelijke afwezigheid van directie of management of in geval van een crisis waarbij continuïteit van de organisatie in het geding is. Noodzakelijke veranderingen of het ontbreken van de juiste ervaring kunnen ontbreken. Resultaten blijven achter, projecten haperen, onrust en instabiliteit en demotivatie kan het gevolg zijn. MPMS interim management ondersteunt organisaties en bedrijven in het voorkomen en oplossen van deze situaties.

Crisismanagement

Ten tijde van een crisis of calamiteit worden organisaties op de spreekwoordelijke ‘pijnbank’ gelegd. De beheersing van de crisis vergt veelal het uiterste van mens en organisatie. Het uiteindelijke succes is sterk afhankelijk van de mate van voorbereiding op een crisis of calamiteit. Hebben we de risico’s in beeld? Hoe kunnen we die duiden? Wat is onze verantwoordelijkheid en wat niet? Welke maatregelen zetten we hier tegenover? Zijn de maatregelen effectief geweest? Welke instrumenten en middelen bieden we onze medewerkers? Hoe kunnen we leren van onze ervaringen? Zomaar een aantal vragen die aan de orde komen in het kader van crisismanagement. Alle onderdelen van de veiligheidsketen (proactie, preventie, preparatie, repressie en nazorg) moeten worden geadresseerd.

Bij de beantwoording van die vragen zijn de cultuur en de veiligheids-awareness binnen een organisatie van groot belang. De voorbereiding moet zijn geborgd. Planvorming dient in lijn te zijn met de vigerende wet- en regelgeving en branche richtlijnen. Het eigen beleid dient hierop te zijn afgestemd. Crisisfunctionarissen moeten kunnen beschikken over pragmatische planvorming en procedures en de juiste middelen. Opleidingen zoals Crew/Team Resource Management- trainingen, team- en roltrainingen en oefeningen vormen de basis voor crisis functionarissen. Crisismanagement is ook netwerkmanagement. Het eigen crisismanagement dient naadloos aan te sluiten bij andere partijen en organisaties.

Risico management

Het borgen van continuïteit en resultaten is sterk gekoppeld aan Risico management. Het identificeren en analyseren van risico’s vormen de basis van het beheersen risico’s. Het implementeren van de juiste maatregelen en het monitoren van de effectiviteit biedt organisaties de mogelijkheid om de consequenties van de risico’s te verminderen of zelfs te elimineren. MPMS maakt onder ander gebruik van het vlinderdasmodel dat onder meer  in de petrochemische industrie, de lucht- en scheepvaart, de gezondheids- en sinds een aantal jaren ook binnen de openbare orde en veiligheidssector wordt gebruikt. Het vlinderdasmodel (ook wel de BowTie-methode genoemd) is een model waarmee risico’s, bedreigingen, preventieve, preparatieve en respons maatregelen op een kwalitatieve wijze en in hun onderlinge samenhang (oorzaak en gevolg) in beeld worden gebracht.

Risk management

Hoe nu verder… de veiligheidsladder

De veiligheidsladder wordt veelal gebruikt om het veiligheidsniveau van organisaties in beeld te brengen. De veiligheidsladder bestaat uit vijf treden. Hoe hoger een organisatie op de ladder staat des te groter is het veiligheidsniveau. De kans op ongevallen of onwenselijke (veiligheids-) situaties wordt daarmee kleiner. Het vertrouwen in de organisatie neemt toe door de toename van de informatiepositie van medewerkers. Inzicht in het veiligheidsniveau stelt organisaties in staat om richting te geven. MPMS gebruikt onder andere de veiligheidsladder om organisaties ‘te laten’ klimmen op de veiligheidsladder. Het kunnen klimmen is afhankelijk van de vraag of de organisatie bereid is om te leren- en verbeteren. Het klimmen op de ladder betekent ook dat het veiligheidsniveau toeneemt en de kans op ongevallen afneemt.

MPMS gebruikt de veiligheidsladder als instrument voor veiligheid.      Illustratie van het veiligheidsniveau versus kans op ongevallen door MPMS

Kwaliteitsborging

Soms uit eigen initiatief soms als gevolg van verplichtingen gaan organisaties en bedrijven met kwaliteit aan de gang. Als basis worden normen uit wet- en regelgeving, NEN-normen, INK, branche normen, de veiligheidsladder, de basisvereisten crisisbeheersing etc., gebruikt. De ervaring leert dat organisaties veel tijd en energie steken om deze normen in planvorming (beleid) en procedures om te zetten. Eenmaal vastgesteld denkt men dat het in de praktijk wel gaat werken. Niets blijkt echter minder waar: wel kwaliteit maar geen borging met als gevolg dat de overall kwaliteit op termijn weer gaat afnemen. Het werk is voor niets gedaan en frustratie binnen de organisatie groeit. De vraag is natuurlijk waarom werkt het dan niet? Veelal is sprake dat de Deming (PDCA) cirkels op strategisch, tactisch en operationeel niveau niet of onjuist met elkaar zijn gekoppeld. Als een plan (P) wordt uitgevoerd (D) en er bij de check (C) wordt geconstateerd dat de resultaten niet zijn behaald dan kan dit betekenen een bijstelling (A) van het plan (P) op hetzelfde niveau of een check (C) van het naast hogere niveau. Het kan namelijk maar zo zijn dat de plannen niet aansluiten bij de haalbaarheid op een lager niveau. MPMS maakt gebruik van gekoppelde Deming cirkels als basis van de borging op alle niveau’s in een organisatie, waarbij de medewerkers een belangrijke rol vervullen.

Kwaliteitsborging